PRESENTACIÓ

L'educació secundària exerceix un paper fonamental per entendre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, tan al Nord com al Sud del planeta. Una formació adequada de l’alumnat afavoreix l'augment dels seus coneixements, i la millora de les seves habilitats i actituds, i contribueix a millorar el seu interès i la seva capacitat crítica en aquests temes. Això es tradueix en un reforçament del seu compromís futur com a ciutadans i professionals responsables. En coherència amb aquest principi, aquestes jornades pretenen facilitar eines teòriques i pràctiques al professorat de secundària de l’àmbit de l’ensenyament de matemàtica, ciència i tecnologia per tal de:

Comprendre millor els conceptes relacionats amb el Desenvolupament Humà i Sostenible (alguns exemples poden ser els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, el Desenvolupament Humà, el Desenvolupament Sostenible, la globalització, la pobresa, etc.) i la seva relació amb la tecnologia.
Promoure’n activament la seva integració a l’aula com aspectes transversals dels ensenyaments científic-tecnològics per tal que els estudiants de secundària treballin i aprofundeixin en aquests conceptes.

La jornada consta de 2 trobades formatives presencials de 4 hores (de 10:00 a 14:00h), el 2/7/2014 i el 9/7/2014 que es realitzaran en les aules de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – Campus Nord.

Curs relacionat amb la jornada: L'aula de ciències i tecnologia com a espai per a l'educació per al Desenvolupament Humà.DESTINATARIS

Professorat de Ciències experimentals i de Tecnologia d’ESO i Batxillerat.OBJECTIUS
Millorar el coneixement del professorat sobre el Desenvolupament Humà i Sostenible i els conceptes relacionats: Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, Desenvolupament Humà, Desenvolupament Sostenible, globalització, pobresa, etc.
Millorar les competències del professorat per introduir els conceptes relacionats amb el DHS en la docència, de manera transversals.
Proporcionar instruments i exemples per treballar a l’aula el DHS i la seva relació amb la tecnologia.
Activar canals de reflexió/debat entre el professorat interessat en la integració del DHS en la docència i explorar les possibles sinèrgies.


PLA DE TREBALL
Primera trobada 2/7/2014 (10:00 – 14:00h)
Segona trobada 9/7/2014 (10:00 – 14:00h)


TEMARI
Les dimensions globals en l'educació
Visions del Desenvolupament i la Cooperació
Desenvolupament Sostenible
El paper de la tecnologia en el Desenvolupament Humà i Sostenible
Preparació d’un treball de recerca, realització i seguiment


METODOLOGIA

La jornada s’organitzarà en dues sessions en format taller que combinarà l’aportació d’informació i reflexions per part d’experts amb exercicis i dinàmiques grupals que afavoreixin la participació, implicació i reflexió crítica per construir coneixement compartit. Entre una sessió i l’altra es demanarà a l’alumnat la realització d’un treball que nodreixi la segona sessió. Aquest consistirà en l’estudi de documentació per, a partir d’aquesta i en petit grup, elaborar una proposta per aportar a la segona jornada.

L’avaluació dels participants tindrà en compte:

L’assistència a les dues trobades presencials
L’ actitud i participació a les dues trobades presencials
La realització d’un petit treball entre les dues sessions


BIBLIOGRAFIA
Cursos de formació per professorat e investigadors realitzats en el marc del projecte Europeu: Global Dimension in Engineering Education. Informació disponible a la web: http://gdee.eu/
A. Pérez Foguet, J. Lobera (eds.), 2008. El desarrollo humano sostenible en las aulas politécnicas. Material para la innovación docente. Disponible a: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/1979
A. Boni, A. Pérez Foguet (coords.), 2006. Construir la ciudadanía global desde la universidad. Ediciones Intermón Oxfam
A. Pérez Foguet, 2006. Impuls de l’Educació per al Desenvolupament Humà i Sostenible a la UPC. Edicions UPC.


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web), a l'assistència a sessions presencials i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res.

Els certificats s'obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://www.xtec.es/formacio/certificacio/certificacio.htm).