PRESENTACIÓ

L'educació exerceix un paper fonamental per entendre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, tan al Nord com al Sud del món. Una formació adequada a l’alumnat afavoreix l'augment dels coneixements, les habilitats i les actituds dels estudiants i contribueix a millorar el seu interès i la seva capacitat crítica en aquests temes. Això es tradueix en un reforçament del seu compromís futur com a ciutadans i professionals responsables.

En coherència amb aquest principi, aquest curs pretén facilitar eines teòriques i pràctiques al professorat universitari de l’àmbit de les ciències i l’enginyeria.

Comprendre millor els conceptes relacionats al Desenvolupament Humà i Sostenible (com els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, el Desenvolupament Humà, el Desenvolupament Sostenible, la globalització, la pobresa, etc.) i la seva relació amb la tecnologia.
Promoure’n activament la seva integració a l’aula com aspectes transversals dels ensenyaments científic-tecnològics per tal que els estudiants de secundària profunditzin i treballin aquests conceptes.

El curs s’ofereix amb la col•laboració del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

Altres cursos relacionats: Jornada - Recursos per apropar la tecnologia per al Desenvolupament Humà a l’aulaDESTINATARIS

Professors Universitaris de l’àmbit de ciències i enginyeria.OBJECTIUS
Millorar el coneixement del professorat sobre el Desenvolupament Humà i Sostenible i els conceptes relacionats: Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, Desenvolupament Humà, Desenvolupament Sostenible, globalització, pobresa, etc.
Millorar les competències del professorat a l’hora d’introduir els conceptes relacionats al DHS en la docència, com aspectes transversals.


TEMARI
1. Les dimensions globals en l'educació de l'enginyer

2. La tecnologia i les necessitats humanes bàsiques

3. Perspectives professionals i internacionals de l'enginyeria: el cas de l'energia

4. Noves visions del Desenvolupament i la Cooperació

5. Desenvolupament Sostenible

6. Vincles entre coneixement i acció

7. El paper de la tecnologia en el Desenvolupament Humà i Sostenible

8. Comprendre la dimensió social

9. Preparació d’un PFC/TFM i realització i seguiment

10. Devolució de la informació als actors interessats i a la societatMETODOLOGIA

El curs s’oferta en modalitat telemàtica del 30 de juny al 27 de juliol.

Consta d’un mòdul introductori i 10 sessions temàtiques.

Cada sessió temàtica preveu una dedicació aproximada de 3-4 hores i està formada per:

Una lectura
Un test d’avaluació (10 preguntes d’elecció múltiple)
Material addicional d’aprofundiment (vídeos, articles, etc.)

Durant el curs s’espera que els inscrits participin a fòrums de debat i a l’elaboració d’activitats aplicades, dissenyades a partir de les temàtiques tractades. Aquestes activitats representen aproximadament 4-5 hores addicionals de dedicació.

L’avaluació dels participants tindrà en conte:

Tests d’avaluació (un per cada sessió)
Participació als fòrums de debat
Activitats aplicades
Test final (30 preguntes d’elecció múltiple)


BIBLIOGRAFIA
Cursos de formació per professorat e investigadors realitzats en el marc del projecte Europeu: Global Dimension in Engineering Education. Informació disponible a la web: http://gdee.eu/
A. Pérez Foguet, J. Lobera (eds.), 2008. El desarrollo humano sostenible en las aulas politécnicas. Material para la innovación docente. Disponible a: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/1979
A. Boni, A. Pérez Foguet (coords.), 2006. Construir la ciudadanía global desde la universidad. Ediciones Intermón Oxfam
A. Pérez Foguet, 2006. Impuls de l’Educació per al Desenvolupament Humà i Sostenible a la UPC. Edicions UPC.


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.