PRESENTACIÓ

Atenent a la missió del centre EPSEVG de fomentar la formació d’enginyers/eres en el segle XXI, les Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria, o més col·loquialment els Innova Days, presenten el repte de desplegar valors com la innovació docent, la gestió de la qualitat i la emprenedoria de forma quotidiana en la vida universitària.

Antecedents

Els Innova Days s’han anat desplegant aquest darrers anys en la següent forma.

Les I Jornades d’Innovació Docent, Qualitat i Emprenedoria: Com promoure la Innovació? es varen portar a terme el 27 i 28 de juny de 2013 amb una assistència al voltant de 33 persones entre estudiantat, PAS i PDI. El material complert, així com les presentacions en PowerPoint i les gravacions en vídeo de les I jornades, es poden trobar en el web de les jornades. Enllaç URL: http://innovadays.epsevg.upc.edu/programa/. I en el portal d’accés obert UPCCommons: http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/13956.

Un cop fet una primera valoració, es va ajustar el nom i es va donar forma a la següent edició. Les II Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria: La Universitat com a motor de canvi es varen portar a terme el 26 i 27 de juny de 2014 amb una assistència de 13 estudiants inscrits, 17 persones entre PDI i PAS i 15 ponents convidats. El material complert es pot consultar directament en la web de les jornades, o en l’enllaç de UPCCommons amb la presentació en powerpoint http://upcommons.upc.edu/handle/2099/14980

Al llarg de l’any 2015 hi ha un breu parèntesi en les jornades ja que l’Escola està present en el procés d’acreditació de les titulacions i per tant, es dona suport i es prioritza en aquest any al procés d’Acreditació de titulacions. Així, és el propi Comitè Extern d’Avaluació, el que demana donar forma a: Entrevistes amb el comitè extern d’avaluació al llarg dels dies 15 i 16 de juny amb un conjunt d’entrevistes programades entre el comitè extern d’avaluació i 50 persones dels següents col·lectius: equip directiu, estudiantat, professorat, personal d’administració i serveis, egressats, representants d’empreses amb convenis en pràctiques amb l’EPSEVG. El programa d’aquestes entrevistes al llarg de dos dies es pot consultar a l’enllaç URL: http://innovadays.epsevg.upc.edu/es/programa/.DESTINATARIS

Per tal de vertebrar aquesta integració les jornades proposen activitats en forma de ponències, debats i tallers, amb la participació de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat) i amb la col·laboració d’organismes com ICE de la UPC i amb la participació d’experts en l’àmbit social i industrial.

Algunes de les activitats estan orientades cap a Professorat d’Educació Secundària de cara a potenciar vincles amb l’ensenyament pre-universitari.

Us animem a participar-hi !OBJECTIUS

Aquestes jornades neixen amb la voluntat d’integrar innovació docent, gestió de la qualitat i emprenedoria universitària. Des de la pròpia Universitat, doncs, es poden desplegar i potenciar aquestes àrees mencionades per tal d’establir un vincle que perduri al llarg de la vida professional dels futurs egresats.

Un conjunt de paraules clau que donen forma al context d’aquestes jornades són:

Bones pràctiques docents
Competències professionals
Competències del professorat
Emprenedoria universitària
Gestió de la Qualitat
Metodologies actives d’aprenentatge
Pla d’Empresa
Pla Estratègic
Relacions Universitat-Empresa
Recerca i transferència de tecnologia


PLA DE TREBALL
Dijous 30 de Juny
MATI: Sala de Juntes
10:00-10:15 Presentació de les Jornades - Frederic Vilà, Director de l’EPSEVG, José Antonio Román, sotsdirector Cap d'Estudis i Pere Ponsa, sotsdirector Qualitat.
10:15-10:50 Universitat i Empresa: l'idil·li impossible- Isidre Also, Secretari General de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG)
10:50-11:25 Experiència en la gestió de convenis amb l’empresa a l’EPSEVG - Sergi Menargues, Relacions Universitat Empresa de l’EPSEVG.
11:25-11:45 Pausa-Cafè.
Dijous 30 de Juny
MIGDIA: Aula Màster
11:45-14:00 Taller per a PAS/PDI: Activitats del projecte FunQ!: Qualitat fàcil i divertida - Taller pràctic orientat a gestors, sotsdirectors, tècnics i coordinadors de titulació per a la discussió de recursos, eines i pautes de treball per a la gestió del sistema de qualitat. - Jaume Pérez (EPSEVG), Xavier Codinas (Consorci Escola Industrial de Barcelona), Patricia Duarte (ETSEIB) i Mercè Pascual del GPAQ.
Divendres 1 de Juliol
MATI: Sala de Juntes
10:00-10:40 Responsabilitat Social Acadèmica - José Miguel Quiñones, Cap UTG i Administrador de l’EPSEVG
10:40-11:20 Diseño Centrado en el Usuario (DCU), Caso de estudio: salas de tareas no asistenciales (TNA) en hospitales - José María Ibañez. Dept. Expressió Gràfica de l'EPSEVG.
11:20-12:00 MOOC de Física "De King Kong a Einstein": nous temps, noves eines - Manel Moreno, Dept. Física
12:00-12:20 Pausa-Cafè.
12:20-13:00 De la Tradició a la Innovació - Joan Gomez, Dept. Matemàtiques
13:00-13:40 Geometria, Disseny, Creativitat i Molt Sentit Comú - Claudi Alsina. Dept. Tecnologia de l’Arquitectura
13:40-13:50 Acte de cloenda - Claudi Alsina, Dept. Tecnologia de l’Arquitectura - Frederic Vilà, Director EPSEVG.


TEMARI

En aquesta edició: Establint vincles amb l’entorn

En aquesta tercera edició es continua amb el mateix model de presentar activitats per als tres col·lectius (PDI, PAS i estudiantat) i es presenta per primer cop activitats orientades a professorat de l’Educació Secundària.

El primer dia l’estudiantat pot gaudir de ponències engrescadores en la posada en marxa d’idees i projectes al voltant de la de moto amb energia elèctrica a càrrec de l’EPSEVG E3-Team. Ponència acompanyada d’un taller que permet reflexionar de com facilitar la inserció laboral dels estudiants de darrers cursos a càrrec d’Àngels Serrat, UPC Alumni.

El PDI i el PAS poden gaudir d’un taller sobre implementació del sistema de garantia de qualitat que permet aprofundir en la vessant més actual dels sistemes de qualitat universitaris i aspirant a la creació d’una xarxa de qualitat col·laborativa.

El PDI pot aprofundir al llarg d’aquestes jornades en les relacions Universitat Empresa comptant amb l’expertesa d’Isidre Also, Secretari General de ADEPG, de Sergi Menargues explicant l’expertesa en la gestió exitosa de convenis amb empresa, José Miguel Quiñones aportant pautes per a la responsabilitat social corporativa en la Universitat. Totes aquestes intervencions ens apropen a models d’Universitat ja explorats en anteriors edicions que aporten valor a la Societat.

Les parts citades es complementen amb un taller orientat a professorat d’Educació Secundària amb tendències sobre robòtica educativa.

En aquesta edició la física i les matemàtiques hi estan molt presents. Així , per exemple, de com emprar l’eina de cursos MOOC per a l’aprenentatge de la Física, activitat orientada a Física de l’Educació Secundària però amb lligams amb Primària i amb la Universitat ja que la Física s’ensenya en tots aquest nivells educatius i de forma gradual. En la part de matemàtiques, de com innovar en l’aprenentatge de les Matemàtiques des de nivells d’Educació Secundària a Educació Superior. I en la part concreta de geometria, s’exposa com relacionar matemàtiques per al disseny , per a estudiants i per tot aquella persona interessada en una visió multidisciplinar.

El disseny també està present en forma d’exposició de treball de tesi doctoral en l’àmbit del disseny centrar en l’usuari en l’entorn hospitalari.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.