PRESENTACIÓ

L’activitat docent del departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI) està centrada principalment a la Facultat d’Informàtica de Barcelona on imparteix docència a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i a les titulacions de màster: Erasmus Mundus Master in Information Technology for Business Intelligence (IT4BI), Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) i màster in Innovation and Research in Informatics (MIRI). També participa en programes de doctorat: Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI-DC) i programa de doctorat en Computació. El departament organitza anualment una jornada perquè els membres del departament puguin intercanviar les seves experiències docents.DESTINATARIS

Professors, personal d’investigació i PDI en formació del departamentOBJECTIUS
Intercanviar experiències docents innovadores
Discutir sobre les possibilitats de la docència no presencial
Introduir la Industria 4.0


PLA DE TREBALL
9:30

Obertura de la jornada: Toni Urpí

9:35

Introducció de metodologies àgils a l'assignatura AS: Cristina Gómez

10:15

Industria 4.0. Smart factories: Xavier Pi (director de l'Embedded Systems Working Group del COEIC)

11:15

Pausa

11:45

L’entorn d’aprenentatge d’assignatures de bases de dades LEARN-SQL: Carme Quer

12:25

MOOCs i Learning Analytics: noves perspectives en educació superior: Teresa Sancho (coordinadora de la plataforma UCATx de cursos en línia, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC)TEMARI
Introducció de metodologies àgils a l'assignatura AS
Industria 4.0. Smart factories
L’entorn d’aprenentatge d’assignatures de bases de dades LEARN-SQL
Darreres tendències en educació no presencial


METODOLOGIA

Conferències convidades, presentacions i debats.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.