PRESENTACIÓ

El departament ESSI, que imparteix docència principalment al Grau d'Enginyeria Informàtica de la FIB i a diversos masters, organitza anualment una jornada perquè els membres del departament puguin intercanviar les seves experiències docents i ampliar els punts de vista amb aportacions externes relacionades. En aquesta edició, a més de compartir experiències docents de grau del nostre departament i del de computació, reflexionarem sobre la formació de doctorat.DESTINATARIS

Professors, personal d’investigació i PDI en formació del departamentOBJECTIUS
Intercanviar experiències docents innovadores
Discutir sobre les metodologies de desenvolupament de software
Conèixer l'enfoc d'assignatures de grau d'altres departaments relacionades amb les d'ESSI.
Discutir sobre la formació de doctors


PLA DE TREBALL
9:30

Obertura de la jornada: Toni Urpí

9:35

Interacció gràfica i disseny d'interfícies - Marta Fairén

10:15

Implementació dels laboratoris de PES en un entorn àgil - Aleix Balletbò

10:50

Pausa

11:15

Actualització de les assignatures d'ASMI i FEEI - Marc Alier i M.J. Casañ

11:45

Formació de doctors: per què? Una anàlisi de l'enquesta AQU 2017 d'inserció laboral de doctors - Antoni Olivé

12:20

Clausura - Antoni UrpíTEMARI
Infrastructura de suport als laboratoris ES en entorn àgil
Coordinació de matèries d'ES i Programació
Anàlisi dels beneficis de la formació de doctors
Aspectes socials i ètics d l'enginyeria informàtica


METODOLOGIA

Conferències convidades, presentacions i debats.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.