PRESENTACIÓ

Es consideren sistemes lineals discrets definits, no pas directament per la seva matriu, sinó per valors consecutius dels estatsDESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en carreres tecnològiquesOBJECTIUS

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les matemàtiques, motivant-les a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només coneixement dels conceptes i tècniques matemàtiques, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.PLA DE TREBALL
Anàlisi d'un exemple que pot desenvolupar-se al llarg de diverses setmanes, a mesura que s'avança en l'estudi de les aplicacions i els sistemes lineals: càlcul de valors immediats, obtenció de la matriu, punts d'equilibri, comportament asimptòtic, pertorbacions...
Presentació de resultats generals sobre l'obtenció de la matriu i sobre les seves propietats.


METODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2019, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.