PRESENTACIÓ

La xerrada versarà sobre aquells conceptes i eines matemàtiques que són d'utilitat en la docència d'Automàtica i Anàlisi i Processament de SenyalDESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en carreres tecnològiquesOBJECTIUS

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les matemàtiques, motivant-les a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només coneixement dels conceptes i tècniques matemàtiques, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.PLA DE TREBALL
Enumeració dels coneixements de matemàtiques que són d'utilitat en Automàtica destacant el seu àmbit d'aplicació.
Presentació d'exemples concrets.


METODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2019, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.