PRESENTACIÓ

L’esperit innovador i la capacitat per planificar i dur a terme innovacions en la pròpia docència és una de les competències essencials del professorat universitari, especialment en el context de les reformes necessàries per satisfer els requeriments i expectatives establertes en el projecte de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

En aquest taller es treballaran alguns dels aspectes bàsics que defineixen a un professorat innovador. Els participants adquiriran els coneixements essencials que els capacitessin per abordar en el futur projectes d'innovació ben fonamentats.

Aquest curs s'engloba dins del postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM). De totes maneres el curs està dissenyat per poder ser realitzat de forma independent. El postgrau es configura en un programa formatiu de 15 ECTS, distribuïts en tres grans blocs: 6 ECTS de matèries bàsiques o troncals, 6 ECTS de projecte i 3 ECTS de matèries complementàries i compta amb titulació de postgrau per part de la Fundació Politècnica de Catalunya. Aquest postgrau vol facilitar que el professorat assoleixi una sèrie de competències determinades, que sigui capaç d’aplicar els mètodes més moderns en l’educació de la tecnologia i l’enginyeria i que compti amb eines metodològiques que li permetin posar en pràctica una docència d'alta qualitat. Tot això portat a l’aula d’una manera innovadora.DESTINATARIS

Aquest taller està adreçat a tot el professorat de la UPC amb independència de la seva trajectòria i categoria docent i/o desitgin cursar el postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM).OBJECTIUS

En finalitzar aquest mòdul els participants estaran en condicions de:

Descriure en que consisteix ser innovador o innovadora en docència
Donada una certa problemàtica docent, documentar-se adequadament per aprendre com uns altres han abordat aquesta problemàtica.
Descriure les característiques que ha de tenir un article per a un congrés o una revista d'innovació docent.
Descriure les característiques que té un projecte d'innovació docent.


PLA DE TREBALL

Sessió 1 (3 hores)

Què és innovació docent?
El més difícil: establir indicadors
Recursos per documentar-se adequadament
Com és un article o ponència d'innovació docent?
Identificar l'aspecte problemàtic a estudiar, d'interès per a la pròpia assignatura

Treball no presencial (3 hores)

Localitzar com a mínim un article sobre la problemàtica identificada en la primera sessió i llegir-lo

Sessió 2 (2 hores)

Comentaris sobre les lectures realitzades
Com és un projecte d'innovació docent?


TEMARI
Definició d'innovació docent
Recursos per documentar-se sobre innovació docent
Articles d'innovació docent
Projectes d'innovació docent


METODOLOGIA

En les sessions presencials s'alternaran exposicions del professor amb treballs en petits grups i debats generals. El treball no presencial individual consistirà en localitzar treballs d'innovació docent en un àrea específica i llegir-nos per poder discutir el seu contingut en la segona sessió presencial.Altres informacions

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2022 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).