PRESENTACIÓ

Presentació de diversos models físics basats en sistemes de EDOs lineals i la reacció dels estudiants d'enginyeria Física en front aquests models.DESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en carreres tecnològiquesOBJECTIUS

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les matemàtiques, motivant-les a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només coneixement dels conceptes i tècniques matemàtiques, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.PLA DE TREBALL
Evolució temporal de concentracions en circuits de dipòsits conectats.
Descripció de l'enriquiment d'Urani mitjançant una cadena de centrifugadores Zippe.
Exemples de problemes de molles, com el pèndul de Wilberforce.


METODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2019, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.