PRESENTACIÓ

PROJECTE DE CONTEXTUALITZACIÓ DE LA FÍSICA

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera. En una primera fase el projecte es centrarà en les matemàtiques, per continuar amb altres ciències, com el cas de la Física que presentem aquí. Per exemple, modelitzant matricialment problemes d’enginyeria i aplicant a continuació tècniques de càlcul matricial per al seu estudi i resolució.

Aquesta segona sessió dels seminaris de contextualització de la Física es centra en la temàtica de la Biofísica a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i en el grau d'Enginyeria Física. També es tractarà sobre la necessitat de trencar fronteres a l'ensenyament secundari.DESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de física en carreres tecnològiquesMETODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències que il·lustrin l’ús de la física en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2019 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas –AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).