PRESENTACIÓ

Segons el “Pla d’Actuacions UPC 2018-2021”, un dels objectius és incrementar el rendiment acadèmic dels i de les estudiants de la nostra Universitat. Amb aquesta finalitat es vol definir un Pla Estratègic de millora del rendiment.

Durant el 2019 s’ha realitzat una anàlisi de la situació actual de les taxes d’abandonament dels graus, centrat, fonamentalment, en l’abandonament en el primer any d’estudis.

Els resultats mostren que el curs 2018-19 el 20,9% dels estudiants nous de primer curs van abandonar els estudis inicials (16,4% va abandonar la UPC i el 4,4% reingressen a altres titulacions o altres centres de la pròpia UPC). Aquesta taxa d’abandonament no presenta grans variacions els darrers cursos 22,6% el 2017-18 i 20,3 el 2016-17. Veure informe complet aquí.

A més, s'ha iniciat una anàlisi prèvia de les activitats que realitzen els centres docents en relació als plans d’acollida, mentories i tutorització.

Una de les actuacions prevista en les conclusions d’aquesta anàlisi és la realització d’unes jornades per la posada en comú de les accions engegades als centres docents en relació a les mentories, tutorització i pla d’acollida.

La proposta que es presenta a continuació, és la primera d’aquestes jornades i es centrarà en les Mentories, tant de reforç acadèmic com les de tutorització entre iguals.

Es preveuen dues jornades més que es realitzaran durant l’any 2020. Una per al debat i revisió dels Plans de tutorització dels centres i l’última centrada en la revisió dels Plans d’acollida.

L’objectiu últim és desenvolupar unes guies, directrius o llibre blanc de bones pràctiques perquè els centres puguin replicar aquestes iniciatives.DESTINATARIS

Responsables acadèmics dels centres o en qui deleguin.

Coordinadors o en qui deleguin del consell de l’estudiantat.REQUISITS

Les sol·licituds d'inscipció es resoldran atenent a les prioritats facilitades pels centres docents i a l'aforament disponible.OBJECTIUS

Compartir l’experiència dels centres que ja estan realitzant mentories de reforç acadèmic i mentories entre iguals per poder definir bones pràctiques a replicar per altres centres interessats.

L’objectiu final és la millora del rendiment acadèmic i de les taxes d’abandonament de l’estudiantat, sobretot, en la fase inicial.PLA DE TREBALL

9:30 – 9:40 Benvinguda, a càrrec de Núria Garrido, Vicerectora de Docència i Estudiantat.

9:40 – 11:15 Taula rodona i debat, modera Ariadna Llorens, directora de l'ICE.

- Presentació de 5 iniciatives, dels centres de la UPC: EEBE, ETSEIB, ETSETB, FIB i FME.

Les presentacions de 5 centres aniran a càrrec de:

1 - ETSETB (Sandra Bermejo, subdirectora d'Estudiantat i Fase Inicial)

2 - ETSEIB (Francisco Javier Giménez, sotsdirector de Política Acadèmica)

3 - FIB (María Teresa Abad, vicedegana d'Estudiantat; Gemma Sesé, vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial)

4 - EEBE (Sebastián Tornil, sostdirector de Política Acadèmica)

5 - FME (Anna de Mier, vicedegana Cap d'Estudis de Matemàtiques).

- Torn obert.

11:15 – 11:30 Pausa cafè

11:30 – 12:00 Treball per grups, modera Ariadna Llorens, directora de l'ICE.

L’objectiu serà definir les característiques de les “mentoria ideal”.

12:00 – 13:00 Presentació conclusions, modera Ariadna Lllorens, directora de l'ICE.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.