PRESENTACIÓ

En el marc de la celebració de la Setmana de la Dona UPC, s'organitza aquesta Jornada amb l'objectiu de contextualitzar la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència i de facilitar eines i recursos als centres docents de la UPC.OBJECTIUS
Contextualitzar la incorporació de la Perspectiva de Gènere en al Docència
Facilitar eines i recursos als centres docents de la UPC


PLA DE TREBALL
10:00h

Benvinguda

A càrrec del Rector de la UPC i de la Vra. de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC.

10:15h

Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària Presentació

A càrrec de Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya.

10:45h

Eines i recursos de suport per als centres docents de la UPC

Marc VSMA de les titulacions de grau, màster i Doctorat (VR. Santi Gassó
Informació sobre les dades UPC desagregades per sexe (Santi Roca)
Guies Xarxa Vives per una docència universitària amb perspectiva de gènere (VRa Gemma Fargas)
Recomanacions del projecte Gènere i Docència de la UPC (professora Amaia Lusa)
Projectes d'Innovació docent gènere i docència (ICE)
Recull UPC Perspectiva de Gènere a la Docència Universitària (VRa Gemma Fargas)
Formació i assessorament específic UPC (VRa Gemma Fargas)
11:15h

Dubtes i discussió

12:00h

Finalització de la jornadaCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.