PRESENTACIÓ

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera. En una primera fase el projecte es centrarà en les matemàtiques, per després tractar altres disciplines, tals com la Física. Per exemple, modelitzant matricialment problemes d’enginyeria i aplicant a continuació tècniques de càlcul matricial per al seu estudi i resolució.

En aquesta sessió del Projecte de Contextualització de la Física participaran

Rector electe de la UPC, prof. Daniel Crespo
Jordi Boronat, Director del Departament de Física
Víctor Grau, ponent
Marta Peña, coordinadora del projecte de Contextualització de les Ciències


DESTINATARIS

Professorat UPC i d'altres universitats.TEMARI

Quins han de ser els continguts d'un curs introductori de dinàmica? Al 1r curs d'enginyeria d'automoció de la UVic s'imparteix una física bàsica en que la dinàmica constitueix una assignatura obligatòria de primer semestre. L'alumnat prové en la seva majoria de mòduls professionals o bé del món laboral, amb un nivell molt baix de coneixements de física i matemàtiques, sovint equivalents als d'un 3r o 4rt d'ESO. En la xerrada s'exposa el repte de triar els continguts clau, procurant mantenir un nivell acceptable. En aquesta tasca tenen un paper molt important la contextualització i tria dels continguts, que cal adaptar a aquesta tipologia d'alumnat.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2021 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).