PRESENTACIÓ

L’objectiu del curs és mostrar la utilitat del programari Geogebra com a eina d’aprenentage de les Matemàtiques dels primers cursos dels graus d’enginyeria i de batxillerat. El curs tindrà una doble vessant: els assistents adquiriran alhora un coneixement bàsic de Geogebra i algunes estratègies per a incorporar-lo en la docència per fomentar la implicació dels estudiants a través d’activitats interactives.DESTINATARIS

El curs s'adreça a:

Professors de Matemàtiques i Física dels primers cursos d’enginyeria


OBJECTIUS
Adquirir un domini bàsic del programari Geogebra
Visualitzar exemples d’ús del programari en la docència de les Matemàtiques.
Desenvolupar exemples propis d’activitats interactives en Geogebra.


PLA DE TREBALL

El curs constarà de tres sessions de dues hores. En cada sessió es desenvoluparan dos temes del temari.TEMARI
1. Comandes bàsiques de Geogebra

2. Geometria del pla

3. Funcions d’una variable

4. Corbes parametritzades

5. Geometria a l’espai

6. Funcions de dues variablesMETODOLOGIA

Les classes tindran una primera part expositiva, però seran bàsicament pràctiques, i inclouran petits projectes a desenvolupar pels assistents.BIBLIOGRAFIA
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/materials
Llibre de Geogebra de Matemàtiques per al disseny https://www.geogebra.org/m/ewh6xch8 J. Guàrdia, J. Antonijuan. 2021.
https://www.instagram.com/matematiquesdisseny/


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web), a l'assistència a sessions presencials i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2021 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).