PRESENTACIÓ

Gestió avançada del llibre de qualificacions d’Atenea.DESTINATARIS

Tothom que, fent servir la plataforma Atenea per la gestió de qualificacions, vulgui conèixer algunes de les eines addicionals que aquesta ofereix.OBJECTIUS

Adquirir les capacitats que ens permetin, amb l’ús d’identificadors (etiquetes) i fórmules per al càlcul de les notes, ampliar les possibilitats que ofereix llibre de qualificacions d’Atenea.PLA DE TREBALL

Descripció/Exposició de les eines i discussió/estudi d’un cas pràctic.TEMARI
Presentació.
Ús d'identificadors (etiquetes) per a les categories i elements
Ús de fórmules al llibre de qualificacions per al Càlcul de notes (parcials i/o finals)


METODOLOGIA

Es combinarà la descripció dels diferents punts tractats amb l'estudi d'un exemple pràctic que els assistents podran completar.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2023 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).