PRESENTACIÓ

Parlar de formació inicial, formació bàsica, formació preparatòria o com sigui denominada segons cada autor, és parlar d'un punt d'inici de la professionalització en docència universitària, de les primeres eines i recursos dels que pot disposar el professorat universitari per emprendre la seva carrera com a docent. Eines i recursos que, posteriorment, cadascú adaptarà en funció de les seves característiques, de la seva experiència i del context en el qual hagi de posar-les en pràctica, i que formaran part inherent del seu ésser docent i de la seva identitat com a professor o professora.

Però la formació inicial no és solament un element fonamental en el marc de la institució universitària, és un aspecte primordial per a molts docents, inexperts o no, que per motius diversos precisen d'una formació pedagògica àmplia i estructurada, adequada a les seves característiques i coneixements previs, que assumeix com a propi l'escenari docent en el qual el professorat actua i que té com a objectiu la reflexió i millora del mateix.

Per tant, és imprescindible que tot docent universitari tingui una formació inicial obligatòria en docència per accedir a la professió, una formació que doni els elements bàsics per a la socialització professional en el context específic de cada universitat, i desenvolupi un sediment que permeti reflexionar sobre l’ensenyament i l’aprenentatge.

La finalitat de la formació inicial és que tot docent universitari interioritzi la docència com una professió educativa (i no tant com un científic o professional que ensenya). Cal també que sàpiga quines són les tasques pedagògiques per portar-la a terme en el context universitari específic, quins són els aprenentatges rellevants, els mitjans didàctics de què disposa i què ha de fer per a facilitar a l’alumnat el desenvolupament de la capacitat de comprensió, de les competències necessàries, i d’un aprenentatge útil i amb sentit més que la de repetició i memorització.

A més a més. la implantació de la nova legislació d'àmbit estatal que afecta a les universitats i el programa Margalida Comas, impulsat per la Generalitat de Catalunya, fan que la formació en aquest àmbit, especialment pel professorat novell sigui a part de molt necessari, una adequació a les noves legislacions i tendències de cara al futur de la professió de docent universitari.

Competències

Prenent com a referència la definició de competències docents consensuades pel GIFD (Grup Interuniversitari de Formació Docent), les competències que s'assoliran amb aquest programa serien: 

Interpersonal: ser capaç d'ajudar els participants a desenvolupar el pensament crític, la motivació, la confiança i els reconeixements de la diversitat; mitjançant la creació d'un marc d'empatia i que inclogui l'ètica en la seva pràctica professional així com la interacció amb altres persones.
Metodològic: ser capaç d'aplicar estratègies i eines d'avaluació adequades a cada context educatiu.
Comunicatiu: ser capaç de dur a terme processos de comunicació adequats i eficients en el context docent que significa recepció, interpretació, producció i transmissió de missatges a través de diversos mitjans de comunicació. Aquests canals també inclouen interaccions presencials o en línia.
Planificació i gestió: saber dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, formació i avaluació per tal que es mesuren els resultats i es facin propostes de millora.
Treball en equip: aquesta habilitat no consisteix en que els professors liderin un grup d'alumnes treballant conjuntament, sinó que els professors puguin col·laborar entre ells. Tracta el tema de l'assumpció de responsabilitats i compromisos d'acord amb els objectius comuns, els procediments acordats i tenint en compte els recursos educatius disponibles.
Innovació: ser capaç de crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de la seva docència.  Digital: poder utilitzar les eines telemàtiques, les noves tecnologies i les eines de programari per dur a terme la docència semipresencial o en línia.
Digital: poder utilitzar les eines telemàtiques, les noves tecnologies i les eines de programari per dur a terme la docència semipresencial o en línia.

Extensió i durada del programa

S’han de cursar un total de 15 ECTS, 375h, on s’inclou el projecte, la pràctica docent i les hores de treball personal.

El curs es pot cursar en 1 any (Opció A) o en 2 anys (Opció B). L'inici seria l’octubre de 2023 en ambdós casos, però les classes en el cas de l’opció B es distribuiran de manera més espaiada.

Opció A: finalitzarà el juliol de 2024. S’han de realitzar totes les assignatures durant el curs 2023-24. El projecte i la pràctica docent s’ha de realitzar de manera simultània amb les classes El projecte s’ha de lliurar el 2024.
Opció B: finalitzarà el juliol de 2025. Les assignatures s’han d’anar cursant al llarg dels cursos 2023-24 i 2024-25. Es pot escollir anar cursant les assignatures al ritme que es desitgi, excepte el mòdul 1 que s’ha de cursar el curs 2023-24. El projecte i la pràctica docent es poden realitzar de manera simultània amb les classes o bé planificar-les en el segon curs (2024-25). El projecte s’ha de lliurar el juny de 2025

S’ha d’escollir l’opció estriada abans de començar. Es podrà passar del grup A al B, prèvia sol·licitud i aprovació del canvi, un cop començat el curs, però no a l’inrevés.

Inscripcions

Per realitzar la inscripció cal inscriure’s en cadascuna de les assignatures que composen el curs a mida que és vagin programant (cal clicar damunt del nom del curs per accedir a la informació i inscripcions):

M1 - Iniciació a la Docència Universitària (1 ECTS) OBLIGATÒRIA (tant si el curs es realitza en un any o en dos)
M2.1 - Disseny de l'aprenentatge: metodologies docents, planificació i gestió de l'aula (2 ECTS)
M2.2 - Comunicació eficaç i habilitats interpersonals en els processos d'ensenyament-aprenentatge (2 ECTS) – EN PREPARACIÓ
M2.3 - Innovació docent i treball en xarxa (2 ECTS) – EN PREPARACIÓ

Els mòduls de Competència Digital Docent i el de Consolidació no tenen programació ja que es cursen de manera diferent.DESTINATARIS

Professorat novell de la UPC, preferentment personal docent i investigador amb categoria de lector.

IMPORTANT: Les acceptacions es faran per ordre de rebuda de les inscripcions, amb priorització del personal lector. Es comunicaran les acceptacions a partir del 5 d'octubre.

El cost del programa és finançat pel Fons de Formació Contínua (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, AFEDAP), que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP). Per tant, el postgrau no té cap cost per al professorat de la UPC.OBJECTIUS

El postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM) te com a objectiu que el participant, en finalitzar el curs, sigui capaç d’/de:

Adquirir i posar en pràctica els mètodes més moderns en l’educació de la tecnologia i l’enginyeria i les eines necessàries per fer una docència d’alta qualitat.
Portar els coneixements adquirits a l’aula d’una manera innovadora.
Assolir les sis competències que s’han identificat com a part de la formació curricular en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) i en el marc de desenvolupament professional del professorat universitari proposat pel REDU (Red de Docència Universitària): 1) Interpersonal; 2) Metodològica; 3) Comunicativa, 4) Planificació i gestió; 5) Treball en equip; i 6) Innovació; 7) Digital.
Adquirir la formació necessària com a docent que marca el programa Margalida Comas de la Generalitat de Catalunya i La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) aprovada el mes de març de 2023 que especifica que “... aquest professorat haurà de fer una formació docent inicial durant el primer any de contracte que li permeti adquirir habilitats i competències metodològiques”.


TEMARI
1. M1. Iniciació a la Docència Universitària
1.1. M1.1. Introducció a la Universitat i al sistema universitari català: Sessió d'Acollida UPC
1.2. M1.2. Model Educatiu. Com aprenen els nostres estudiants
1.3. M1.3. Processos d’Ensenyament - Aprenentatge.
1.4. M1.4. Planificació de la docència. 1a. PART
1.5. M1.5. Metodologia docent. Comunicació a l’aula.
1.6. M1.6. Avaluació dels aprenentatges. 1a. PARTMETODOLOGIA

El cursos que s’ofereixen inclouen una part presencial, una part de treball personal i una part de tutoria del ponent, que pot variar quant a proporcions segons el curs però que cal realitzar en tots els casos.

S'utilitzaran diverses metodologies docents (treball i aprenentatge per projectes, eines de tipus puzle, classe invertida, etc., però sempre es treballa a partir de l’observació i la reflexió de la pròpia pràctica docent i la dels companys/es.

Durant tot el postgrau s'elaborarà un portfoli on s'acrediten les competències docents assolides.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web), a l'assistència a sessions presencials i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.